SlideShow SlideShow SlideShow SlideShow SlideShow

 

Veřejný závazek – domov se zvláštním režimem

Poslání

Posláním domova je vytvářet bezpečné, důstojné a vlídné zázemí osobám s chronickým duševním onemocněním.  Podpora a péče vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, usiluje o běžný způsob života a podporuje zachování soběstačnosti a nezávislosti uživatelů. Domov poskytuje sociální služby odborně a důsledně chrání lidská práva.

Naše služba poskytuje:

-     ubytování, včetně úklidu, údržby, praní, žehlení a drobných oprav prádla

-     celodenní stravování včetně možnosti výběru diet

-     pomoc a podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

-     aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti

-     pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

-    pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

-     zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-     ošetřovatelskou péči

-     zdravotní péči

-    duchovní péči

 

Cílová skupina – okruh osob, kterým je služba určena

Služby v podmínkách našeho domova poskytujeme dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění (zejména schizofrenie a poruchy nálad) a nevyžadují ústavní zdravotní péči. 


Služby nemohou být poskytovány osobám:

-       jejichž stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

-       s akutním infekčním onemocněním, které by závažným způsobem ohrožovalo ostatní uživatele (nebezpečí epidemie)

-       s akutní závislostí na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách nebo osobám, které by pod vlivem těchto látek narušovaly soužití s ostatními uživateli

-       které by závažným způsobem nedodržovaly pravidla organizace

 

Mentální retardaci klienta v lehkém stupni (která je sekundárním projevem duševní nemoci), závažné sebepoškozování klienta, abstinenci užívání alkoholu kratší jednoho roku, v případě návykových látek kratší pěti let, posuzuje individuálně odborný tým organizace včetně lékaře.Cíle poskytované služby

·      Podporovat možnosti uživatelů.

·      Poskytovat sociální službu odborně.

·      Podporovat rozvíjení společenských vztahů a uspokojování sociálních potřeb.

·      Zajistit kvalitní podporu tělesných potřeb či péči o tyto potřeby.

 

Zásady poskytované služby

·      Uznávání lidské důstojnosti a lidských práv.

·      Respektování aktuálních individuálních a specifických potřeb uživatele.

·      Zachování rovnocennosti a spravedlivého přístupu k uživatelům.

·      Podpora aktivity, nezávislosti a svobodného rozhodování.

·      Respektování soukromí uživatele a zachování intimity.

 

Kapacita služby je 32 osob.

 

 
 

 


  

Ostrava!!!

 

Moravskoslezský kraj

 

 

 

 

 

ADRA

Virtuální prohlídka

Certifikát Bazální stimulace

Cena pro Domov Slunovrat