SlideShow SlideShow SlideShow SlideShow SlideShow

 

 

Etický kodex pracovníků Domova Slunovrat

 

Preambule

Domov Slunovrat je příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Ostrava za účelem poskytování profesionálních sociálních služeb. Základní úlohou Domova Slunovrat je poskytovat pobytové služby (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem) osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, resp. chronického duševního onemocnění či poruchy paměťových funkcí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Pracovník Domova Slunovrat (dále jen pracovník) dbá na dodržování lidských práv u skupin a jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny v důležitých dokumentech pro samotnou praxi sociálních služeb, a to především Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod, zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a dalšími zákony tohoto státu, které se od těchto dokumentů odvíjejí. Etický kodex je základním dokumentem principu morálky a chování zaměstnance a navazuje tak na platné právní předpisy.

 

Etické zásady

-   Pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

 

-   Pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob a míra seberealizace nenarušovala řád zařízení.

 

-   Pracovník pomáhá klientům služby svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů klientů služby se společností a jejich následků.

 

-   Pracovník dává v rámci svého pracovního poměru v Domově Slunovrat přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Službu poskytuje na nejvyšší možné odborné úrovni.

 

-   Pracovník zachovává mlčenlivost o všech věcech, které se při své činnosti (poskytování sociální služby) dozví. Zejména pak osobní a citlivé údaje klientů služeb, mimo případů, kdy charakter sdělení ukládá ze zákona povinnost tuto skutečnost ohlásit. V ostatních záležitostech postupuje dle platných právních předpisů.

 

-   Pracovník nenabízí klientům další služby za úplatu, které nesouvisí s výkonem dané služby.  

 

 

Pravidla etického chování pracovníka

 

Ve vztahu ke klientovi

-   Pracovník podporuje své klienty služby k vědomí vlastní odpovědnosti.

 

-   Pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů.

 

-   Pracovník pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům služby. Pracovník se zaměřuje na silné stránky klientů služby a tak podporuje jejich zmocnění.

 

-   Chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty a informuje ho o jejich potřebnosti a použití. V případech, kde je to v souladu s platnými právními předpisy, umožňuje účastníkům řízení nahlížet do spisů, které se řízení týkají.

 

-   Pracovník podporuje klienta služby při využívání všech služeb a dávek sociálního zabezpečení, na které mají nárok, a to nejen od instituce, ve které jsou zaměstnáni, ale i ostatních příslušných zdrojů. Poučí klienta služby o povinnostech, které vyplývají z takto poskytnutých služeb a dávek. Podporuje klienta služby při řešení problémů týkajících se dalších sfér jeho života.

 

-   Pracovník podporuje klienta služby při hledání možností jejich zapojení do procesu řešení jejich problémů.

 

-   Pracovník si je vědom svých odborných a profesních omezení. Pokud s klientem služby nemůže sám pracovat, předá mu informace o dalších formách pomoci. Pracovník jedná s osobami, které využívají jejich služby (klienti služby) s účastí, empatií a péčí.

 

-   Pracovník nezanáší do profesionálního vztahu s klientem služeb své osobní problémy a nesdílí s nimi své soukromí. Snaží se vyvarovat citové závislosti ke klientovi služeb a vůči klientům služeb nepřipouští žádné intimnosti.

 

-   Pracovník nikdy nedává ani nepůjčuje klientovi peníze (ani služební, ani soukromé), ani se pro půjčky klienta služeb nestává ručitelem.

 

-   Pracovník vede klienta k vědomí odpovědnosti za sebe samého. Zároveň se k němu chová uctivě a svým jednáním nesnižuje jeho důstojnost nebo jeho postavení ve společnosti.

 

 

Ve vztahu ke svému zaměstnavateli – Domovu Slunovrat

-   Pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli – Domovu Slunovrat. V pracovní době se věnuje výlučně plnění pracovních úkolů v souladu s náplní práce a dalšími vnitřními předpisy.

 

-   Pracovník pečuje o svěřené věci, aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě. V případě, že se dozví o ztrátě nebo újmě na těchto věcech, neprodleně tuto skutečnost ohlásí svému nadřízenému.

 

-   V Domově Slunovrat pracovník spolupůsobí při vytváření takových podmínek, které umožní pracovníkům v ní zaměstnaným přijmout a uplatňovat závazky vyplývající z tohoto kodexu a dalších vnitřních předpisů Domova Slunovrat.

 

-   Snaží se ovlivňovat pracovní postupy a jejich praktické uplatňování v Domově Slunovrat s ohledem na co nejvyšší úroveň sociální služby poskytované klientům služeb.

 

-   Pracovník respektuje a dbá na dodržování organizační kultury uplatňované v Domově Slunovrat. Tato organizační kultura se projevuje v oblasti vnější i vnitřní komunikace, řízení lidských zdrojů, hospodaření se svěřenými prostředky a v dalších oblastech. Dodržování organizační kultury se realizuje formou uplatňování psaných pravidel uvedených ve vnitřních dokumentech Domova Slunovrat a dále uplatňováním nepsaných pravidel vycházejících z pravidel slušného chování a obecných morálních norem. Organizační kultura vychází ze základních principů respektování důstojnosti každého člověka, sociální spravedlnosti, otevřenosti a rovného přístupu k informacím. 

 

-   Pracovník reprezentuje zaměstnavatele svým zevnějškem, vystupováním a postojem ke klientům. V mimopracovní době vystupuje tak, aby nesnižoval důvěru zaměstnavatele v očích veřejnosti.

 

 

Ve vztahu ke kolegům

-   Pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované sociální služby.

 

-   Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných a dobrovolných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě vhodným způsobem.

 

-   Pracovník iniciuje a zapojuje se do diskusí týkajících se etiky se svými kolegy. Pracovník nesmí podceňovat a znevažovat profesionální dovednosti a znalosti jiných odborných pracovníků, natož používat ponižujících výrazů o jejich osobách, komentovat nevhodným způsobem činnost ostatních charitních pracovníků, či jiných odborných pracovníků, v přítomnosti klientů služby, jejich rodinných příslušníků či jiných, jim blízkých osob.

 

-   Základem vztahů mezi charitními pracovníky je vzájemné čestné, slušné, společensky korektní chování spolu s kritickou náročností, respektováním kompetencí, s přiznáním práva na odlišný názor.

 

 

Ve vztahu ke svému povoláni a odbornosti

-   Neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně sociální práce a uplatňování nových přístupů a metod.

 

-   Dbá o to, aby odbornou sociální práci prováděl vždy kvalifikovaný pracovník s odpovídajícím vzděláním, a snaží se o to, aby sociální služba byla poskytována v souladu se základními zásadami zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 2) a standardy kvality sociálních služeb (viz vyhláška č. 505/2006 Sb.). Zároveň je povinen se v rámci svých pracovních povinností řídit příslušnými legislativními normami ČR.

 

-   Pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků.

 

-   Je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základ pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy.

 

 

Postup při řešení etických problémů

-   Závažné etické problémy budou probírány a řešeny s ostatními pracovníky služby. Pracovník má možnost: diskutovat, zvažovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci s kolegy a dalšími odborníky, event. i za účasti stran, kterých se týkají.

 

 

Závěrečné ustanovení

Vedoucí pracovníci Domova Slunovrat mají povinnost seznámit s tímto etickým kodexem všechny služebně podřízené zaměstnance.

 

Odpovědnost za uplatňování etického kodexu mají všichni zaměstnanci Domova Slunovrat. 

 

Tento etický kodex nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013

 

 

V Ostravě dne 20. 12. 2012

 

 

Mgr. Bc. Vojtěch Curylo

ředitel organizace

 
 

 


  

Ostrava!!!

 

Moravskoslezský kraj

 

 

 

 

 

ADRA

Virtuální prohlídka

Certifikát Bazální stimulace

Cena pro Domov Slunovrat